/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (CNY/mt)
217,500-219,500
218,500
-750
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (CNY/mt)
223,500-227,000
225,250
-500
Sep 28, 2023
Solder Bar(60A) (CNY/mt)
142,500-146,000
144,250
-500
Sep 28, 2023
Solder Bar(63A) (CNY/mt)
148,500-152,000
150,250
-500
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (CNY/kg)
225-240
232.5
0
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
40% Tin Concentrate(Yunnan) (CNY/mt)
200,500-202,500
201,500
-750
Sep 28, 2023
60% Tin Concentrate(Guangxi) (CNY/mt)
204,500-206,500
205,500
-750
Sep 28, 2023
60% Tin Concentrate(Jiangxi) (CNY/mt)
204,500-206,500
205,500
-750
Sep 28, 2023
60% Tin Concentrate (Hunan) (CNY/mt)
204,500-206,500
205,500
-750
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (CNY/mt)
15,000-19,000
17,000
0
Sep 28, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (CNY/mt)
11,000-15,000
13,000
0
Sep 28, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (CNY/mt)
11,000-15,000
13,000
0
Sep 28, 2023
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (CNY/mt)
11,000-15,000
13,000
0
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (CNY/mt)
198,000-200,500
199,250
-500
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds

Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (CNY/mt)
87,000-89,000
88,000
0
Sep 28, 2023
SnSO4 (CNY/mt)
191,000-193,000
192,000
0
Sep 28, 2023
SnO2 (CNY/mt)
288,000-290,000
289,000
0
Sep 28, 2023
Sodium Stannate (42%) (CNY/mt)
169,000-171,000
170,000
0
Sep 28, 2023
Sodium Stannate (36.5%) (CNY/mt)
167,000-169,000
168,000
0
Sep 28, 2023
SnCl2 (CNY/mt)
188,000-190,000
189,000
0
Sep 28, 2023
Stannous Methanesulfonate (CNY/mt)
85,000-87,000
86,000
0
Sep 28, 2023

Change orientation to land scape to view the price table

PV Ribbon

Price description
Price Range
Avg.
Change
Date

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2310 (CNY/mt)
218,390
218,590
218,970
216,000
3,139
-1,290
SN2311 (CNY/mt)
217,200
218,780
219,200
216,650
60,321
-2,890
SN2312 (CNY/mt)
217,500
218,940
219,180
216,770
19,827
-2,500
SN2401 (CNY/mt)
217,490
218,830
219,060
216,780
2,815
-2,510
SN2402 (CNY/mt)
217,330
217,810
218,580
216,570
77
-1,380
SN2403 (CNY/mt)
217,580
218,350
218,350
216,890
7
-2,000
SN2404 (CNY/mt)
217,700
218,780
218,780
217,700
5
-3,910
SN2405 (CNY/mt)
217,260
218,580
218,640
216,860
17
-3,000
SN2406 (CNY/mt)
217,290
221,940
221,940
217,290
2
-3,150
SN2407 (CNY/mt)
217,700
217,700
217,700
217,700
1
-2,790
SN2408 (CNY/mt)
217,700
218,320
218,320
217,700
2
-2,170

Change orientation to land scape to view the price table

LME

Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
23,970
25,350
25,350
23,840
603
-1,354

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio

Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.498
8.477
8.5628
8.4699
+0
SHFE.SN2310/LME03
8.5309
8.4561
8.5429
8.4522
+0.06
SHFE.SN2311/LME03
8.4844
8.4634
8.5491
8.4563
+0
SHFE.SN2312/LME03
8.4961
8.4696
8.5534
8.4573
+0.02
SHFE.SN2401/LME03
8.4957
8.4654
8.5511
8.4576
+0.02
SHFE.SN2402/LME03
8.4895
8.4669
8.553
8.4532
+0.02
SHFE.SN2403/LME03
8.4992
8.4879
8.546
8.4629
+0.03
SHFE.SN2404/LME03
8.5039
8.5046
8.5429
8.4749
-0.12
SHFE.SN2405/LME03
8.4867
8.4968
8.545
8.4645
-0.02
SHFE.SN2406/LME03
8.4598
8.4904
8.6848
8.4516
-0.01
SHFE.SN2407/LME03
8.4758
8.4807
8.5072
8.4675
0
SHFE.SN2408/LME03
8.5039
8.5098
8.5098
8.4857
+0.02
SHFE.SN2408/LME03
8.4618
8.4373
8.4618
8.395
+0.02

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage

Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (CNY/mt)
1,328.81
429.67
2,632.34
249.67
+159.83
Tin import arbitrage(SN2310) (CNY/mt)
1,243.5
-1,098.66
1,243.5
-1,228.67
+1,619.69
Tin import arbitrage(SN2311) (CNY/mt)
-593.6
-1,536.85
707.38
-1,716.85
+202.03
Tin import arbitrage(SN2312) (CNY/mt)
-541.86
-1,475.75
528.35
-1,801.78
+388.3
Tin import arbitrage(SN2401) (CNY/mt)
-157.19
-1,087.12
988.36
-1,287.12
+312.67
Tin import arbitrage(SN2402) (CNY/mt)
-105.28
-822.77
1,074.83
-1,097.52
+402.8
Tin import arbitrage(SN2405) (CNY/mt)
936.35
1,230.7
2,524.13
80.31
-821.68

Change orientation to land scape to view the price table