/ 
Base Metals
 / 
Tin

Tin prices

Tin Ingot
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
SMM #1 Tin Ingot (RMB/mt)
183,500-185,500
184,500
+500
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Solder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
LF Solder (RMB/mt)
189,500-193,000
191,250
+500
Nov 25, 2022
Solder Bar(60A) (RMB/mt)
121,500-125,000
123,250
0
Nov 25, 2022
Solder Bar(63A) (RMB/mt)
126,500-130,000
128,250
0
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Powder
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Powder (RMB/kg)
190-205
197.5
0
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate Price
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate-Yunnan (RMB/mt)
166,250-167,750
167,000
+1,000
Nov 25, 2022
Tin Concentrate-Guangxi (RMB/mt)
170,250-171,750
171,000
+1,000
Nov 25, 2022
Tin Concentrate-Jiangxi (RMB/mt)
170,250-171,750
171,000
+1,000
Nov 25, 2022
Tin Concentrate -Hunan (RMB/mt)
170,250-171,750
171,000
+1,000
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Concentrate TC
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan (RMB/mt)
16,500-18,500
17,500
-500
Nov 25, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi (RMB/mt)
12,500-14,500
13,500
-500
Nov 25, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi (RMB/mt)
12,500-14,500
13,500
-500
Nov 25, 2022
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan (RMB/mt)
12,500-14,500
13,500
-500
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Alloy
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Tin-base Bearing Alloy (RMB/mt)
168,500-171,000
169,750
0
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

Tin Compounds
iconChinese Yuanicon
iconDownload Data
Price description
icon
Price Range
Avg.
Change
Date
Methyl Tin Mercaptide (RMB/mt)
68,000-70,000
69,000
0
Nov 25, 2022
SnSO4 (RMB/mt)
164,000-166,000
165,000
0
Nov 25, 2022
SnO2 (RMB/mt)
261,000-263,000
262,000
0
Nov 25, 2022
Sodium Stannate (42%) (RMB/mt)
142,000-144,000
143,000
0
Nov 25, 2022
Sodium Stannate (36.5%) (RMB/mt)
140,000-142,000
141,000
0
Nov 25, 2022
SnCl2 (RMB/mt)
161,000-163,000
162,000
0
Nov 25, 2022
Stannous Methanesulfonate (RMB/mt)
64,000-66,000
65,000
0
Nov 25, 2022

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE
icon
Nov 26, 2022 20:00:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
SN2212 (RMB/mt)
182,550
182,960
184,270
180,590
24,282
-1,860
SN2301 (RMB/mt)
182,440
184,100
184,100
180,300
35,237
-1,700
SN2302 (RMB/mt)
182,410
183,860
183,860
180,400
5,885
-1,450
SN2303 (RMB/mt)
181,920
183,250
183,260
180,140
2,609
-1,630
SN2304 (RMB/mt)
181,530
181,460
182,760
179,720
32
-1,500
SN2305 (RMB/mt)
181,640
181,770
183,630
179,400
630
-1,040
SN2306 (RMB/mt)
179,690
179,550
180,660
179,550
4
-2,580
SN2307 (RMB/mt)
181,420
182,500
182,500
181,420
3
+10
SN2308 (RMB/mt)
178,330
178,870
178,870
178,330
2
-3,930
SN2309 (RMB/mt)
180,120
178,750
180,120
178,740
8
-1,030
SN2310 (RMB/mt)
179,420
178,080
179,420
178,080
14
-1,300
SN2311 (RMB/mt)
178,940
177,690
179,060
174,050
14
-2,280

Change orientation to land scape to view the price table

LME
icon
Nov 26, 2022 20:00:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Vol.
Change
LMEselect Tin 3 Month (USD/mt)
22,365
22,105
22,525
21,795
266
+65

Change orientation to land scape to view the price table

SHFE/LME Ratio
icon
Nov 26, 2022 20:00:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
SMM Spot/LME03
8.218
8.252
8.355
8.118
-0.04
SHFE.SN2212/LME03
8.212
8.19
8.356
8.126
-0.04
SHFE.SN2301/LME03
8.207
8.241
8.343
8.107
-0.04
SHFE.SN2302/LME03
8.206
8.23
8.332
8.112
-0.03
SHFE.SN2303/LME03
8.184
8.203
8.32
8.097
-0.03
SHFE.SN2304/LME03
8.166
8.141
8.311
8.084
-0.03
SHFE.SN2305/LME03
8.171
8.137
8.285
8.067
-0.02
SHFE.SN2306/LME03
8.083
8.161
8.289
8.074
-0.08
SHFE.SN2307/LME03
8.128
8.175
8.265
8.116
-0.04
SHFE.SN2308/LME03
8.022
8.131
8.182
7.997
-0.13
SHFE.SN2309/LME03
8.103
8.088
8.201
8.035
-0.03
SHFE.SN2310/LME03
8.071
8.058
8.206
8.032
-0.02
SHFE.SN2311/LME03
8.05
8.04
8.195
7.955
+0.12

Change orientation to land scape to view the price table

Import Arbitrage
icon
Nov 26, 2022 20:00:00
icon
CST
Price description
Price
Open
High
Low
Change
Tin import arbitrage(Spot) (RMB/mt)
-4,239.98
-2,913.86
-766.58
-5,800.75
-966.12
Tin import arbitrage(SN2212) (RMB/mt)
-5,188.95
-5,108.21
-1,537.67
-6,437.62
-390.74
Tin import arbitrage(SN2301) (RMB/mt)
-4,949.69
-3,622.13
-1,475.19
-6,508.78
-967.56
Tin import arbitrage(SN2302) (RMB/mt)
-3,887.72
-2,931.45
-510.36
-5,391.13
-626.27
Tin import arbitrage(SN2303) (RMB/mt)
-4,219.22
-3,195.68
-718.81
-5,450.63
-873.54
Tin import arbitrage(SN2304) (RMB/mt)
-5,341.64
-5,316.63
-1,860.78
-6,459.46
-25.01
Tin import arbitrage(SN2307) (RMB/mt)
-5,738.58
-4,616.07
-2,625.96
-5,939.12
-1,122.51

Change orientation to land scape to view the price table